سلام نيوز
سلام نيوز

سایت بهترین ابزار


اگر تمايل داريد، با اصول كاربردي از ليبراليسم آشنا شويد؛ كتاب «ليبراليسم» مناسب شماست. از مهمترين كتاب‌هاي لودويگ فون ميزِس فيلسوف اتريشي كتاب «ليبراليسم» است. كتابي كم حجم كه هيچ‌كدام از مسائل اساسي ليبراليسم و انديشه‌هاي فون ميزس را به طور مفصل توضيح نداده است. اما كتاب فرصت مناسبي براي خواننده ايجاد مي‌كند تا با چكيده‌اي از ليبراليسم كلاسيك و انديشه‌هاي فون ميزِس آشنا شود. فون ميزس اقتصاددان مكتب اتريش و فيلسوف كلاسيك بود. ميزس را از چهره‌هاي شناخته‌شده مكتب اتريشي تفكر اقتصادي معرفي كرده‌اند. او بيشتر در زمينه كنش‌شناسي مطرح است. لودويگ هاينريش فون ميزس در بيستم سپتامبر 1881 در لِمبرگ شهري در شرق امپراتوري اتريش ـ مجارستان به دنيا آمد. شهري كه اكنون در غرب اوكراين قرار دارد.

C:UsersHamedDesktopدرباره كتاب «ليبراليسم» اثر لودويك فون ميزس.jpg

ليبراليسم نيز جرياني فكري، فلسفي و سياسي است كه بسيار وسيع و پردامنه محسوب مي‌شود و حدود چهار سده تحول در انديشه غربي را پشت‌سر گذاشته است. اگرچه ليبراليسم به صورت يك اصطلاح انديشۀ سياسي معناهاي گوناگون و زيادي دارد، اما هرگز از معني اصلي خود كه از واژه لاتين libbe به معني آزاد گرفته شده؛ جدا نيست. ليبراليسم جنبشي بوده كه نشان دهد مردم تابع حكومت خودكامه نيستند، بلكه در زندگي خصوصي‌شان مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند و در امور عمومي بتوانند قوۀ مجرب حكومت را از طريق يك هيئت قانونگذاري كه آزادانه انتخاب شده باشند كنترل كنند.

ميزس در كتاب موارد و مسائل اصولي و اساسي در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي را بيان مي‌كند و بدين ترتيب جايگاه آنها را در انديشه‌هاي ليبرال مشخص مي‌كند. مسائل پايه‌اي مانند: مالكيت خصوصي، آزادي، دموكراسي، روابط بين‌الملل، جنگ و جامعۀ ملل تا مسائل كوچكتري مانند احزاب، نظام آموزشي و اقليت‌ها در كتاب ليبراليسم بيان و بررسي مي‌شوند.

مترجم در بخشي از كتاب «ليبراليسم» نوشته است: «چند دهه بود كه اروپا روزگار آرامي را سپري مي‌كرد؛ روزگار بدون جنگ، انقلاب و آدمكشي. اما به زودي معلوم شد اين روزگار خوش آرامش پيش از توفان بوده است و موج هولناك و بي‌پاياني از جنگ‌هاي داخلي و خارجي، ملي و بين‌المللي و انقلاب‌ها در راه بود؛ جهان در آستانۀ عصر جنگ‌هاي جهاني بود، جنگ‌هاي سي ساله دوم. نظامي‌گرايي ابتدا كشورها را به ورطۀ جنگ جهاني اول كشاند و بعد  شكست امپراتوري‌هاي بزرگ آلمان و اتريش‌ـ‌مجارستان، بازترسيم نقشۀ جهان، انقلاب‌ها، ملت‌سازي‌ها و كشورسازي‌ها و درگيري‌هاي قوميتي دهه‌هاي پرآشوبي را در پي داشت كه از بد روزگار قرار بود واپسين پردۀ آن ناگوارترين پرده‌اش هم باشد: جنگ جهاني  دوم، يكي از رخدادهاي تكان دهندۀ واپسين سال جنگ جهاني اول و سال‌هاي پسا جنگ سوسياليستي راديكالي بود...»

كتاب «ليبراليسم» را «مهدي تديني» به فارسي ترجمه كرده و بر آن يادداشتي افزوده است. نشر ثالث چاپ و نشر آن را براي علاقه‌مندان به عهده داشته است. بهتر است بدانيد: تديني كتاب را از زبان آلماني به فارسي برگردانده و ترجمه فارسي آن را با ترجمۀ انگليسي كه شخص فون ميزس بر آن نظارت داشته است مطابقت داده است.

دوستداران و علاقه‌مندان علوم‌ سياسي اگر تمايل به مطالعه كتاب «ليبراليسم» داريد؛ مي‌توانيد كتاب ليبراليسم را با تخفيف از سايت بنوبوك خريداري و مطالعه كنيد.

 ارسال توسط علي
نظرات (0)
[ ]